Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Motorrijschool Staart.

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt rijles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurcertificaat.

1.2 De leerling legt het rijexamen in principe af met de motor waarmee rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt met een vervangende lesmotor.

1.3 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben.

1.4 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.5 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur, een ongeval en/of weersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 2

2.1 Om motorrijlessen te volgen moet je 18 jaar oud en in bezit zijn van een geldig B-rijbewijs of theoriecertificaat A. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt ervoor om op tijd voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven, uiterlijk 24 uur van tevoren, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn, alcohol en/of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool. Gezondheidsverklaringen die bij het CBR worden ingevuld en niet naar eer en waarheid worden ingevuld is op eigen risico van de leerling.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 3

3.1 Betalingen zijn mogelijk bij voorkeur via pin, of contant, en dienen voldaan te worden voor/na iedere les.

3.2 Betalingen van examens dienen uiterlijk 4 weken voor de examendatum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan wordt het examen geannuleerd, tenzij anders overeengekomen.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

a. In eerste instantie blijft de betaling open staan tot de eerstvolgende les.

b. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, ontvang je 8 dagen na de laatste les een herinnering.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , dan schakelt de rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

Rij(her)examen:

ARTIKEL 4

4.1 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen rijexamen gereserveerd of afgenomen worden. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding.

4.2 Als de leerling niet of te laat voor het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor het betreffende examen en een nieuwe aanvraag.

4.3 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van de heen en terug reis te berekenen.

Beëindigen van de lesovereenkomsten:

ARTIKEL 5

5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

a. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5)

b. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

5.2 De leerling heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van reden de lessen te beëindigen. Eventueel vooruitbetaalde gelden zullen worden gerestitueerd met eventuele aftrek van administratiekosten.

Aanvullende afspraken:

ARTIKEL 6

6.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd. Deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

Schade:

ARTIKEL 7

7.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico. Met uitzondering van bekeuringen van snelheidsovertredingen die dermate hoog zijn dat aangenomen mag worden dat de leerling opzettelijk te hard heeft gereden, als ook het rijden door rood.

b. Als de leerling zich op de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

7.2 Als de leerling een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft, mag de leerling in zo’n geval ook geen lesmotor besturen. Als de leerling tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Geschillen:

ARTIKEL 8

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.